“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563″