โครงสร้างบุคคลากร

นายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์

พัฒนาการอำเภอ

นางสาวกมเลศจิรกวี ช.  เสมือนใจ

นางสาวกมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลโคกสัก เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

นางกาญจนา สุขสว่าง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รับผิดชอบตำบลนาปะขอ

(Visited 562 times, 1 visits today)