ประวัติความเป็นมา

อำเภอบางแก้วแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ท่ามะเดื่อ   (Tha Maduea)   7 หมู่บ้าน  
2. นาปะขอ   (Na Pakho)   14 หมู่บ้าน  
3. โคกสัก   (Khok Sak)   13 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางแก้วประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 6) และตำบลโคกสัก (เฉพาะหมู่ที่ 1)
  • เทศบาลตำบลบางแก้ว ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเดื่อเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อทั้งตำบล ยกเว้นบางส่วนของหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 6 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาปะขอทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสักทั้งตำบล ยกเว้นหมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
(Visited 1,944 times, 1 visits today)