พช.บางแก้ว ร่วมรับการประเมินฯตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom

▶️วันที่ 28 มิถุนายนม 2565 พช.บางแก้ว ร่วมรับการประเมินฯตามระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลโคกสัก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลอน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก กลุ่มเคลื่องแกงสัมมาชีพบ้านลอน และเครือข่าย กข.คจ. ตำบลท่ามะเดื่อ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่
# Change for good
#อาสาพัฒนาชุมชน
#มชช
#ทุนชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)