พช.บางแก้ว ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565”

▶️วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พช.บางแก้ว โดยนายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์ พัฒนาการอำเภอบางแก้ว ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งข้อราชการที่เกียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ
นายอำเภอบางแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม
# Change for good
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#OTOP
#ทุนชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 29 times, 1 visits today)