พช.บางแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลท่ามะเดื่อ

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. พช.บางแก่้ว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่าย กข.คจ. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลท่ามะเดื่อ ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุน ตำบลท่ามะเดื่อ หมู่ทีึ่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีนางศิริภรรื นาคบาตร์ ประธานเครือข่ายฯเป็นผู้ให้ข้อมูล ในการดำเนินงานของเครือข่าย๊
#กข.คจ.
#ทุนชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 3 times, 1 visits today)