พช.บางแก้ว ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ (ศจพ.อ.)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. พช.บางแก้ว ร่วมประช [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ระดับตำบลท่ามะเดื่อ ทีมที่ 2

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. พช.บางแก้วร่วมประชุ [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ระดับตำบลท่ามะเดื่อ ทีมที่ 1

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พช.บางแก้วร่วมประชุ [...]

อ่านต่อ