พช. บางแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช. บางแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตร [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว จัดประชุมประเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอบางแก้ว

พช.บางแก้ว จัดประชุมประเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกอง [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว จัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล ตำบลท่ามะเดื่อ

พช.บางแก้ว จัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว จัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล ตำบลโคกสัก

พช.บางแก้ว จัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาค [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ประชุมชี้แจงการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามโครงการคนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน และการบันทึกข้อมูลคนจน คนเปราะบาง ผ่านระบบ TPMAP Logbook

พช.บางแก้ว ประชุมชี้แจงการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามโครงกา [...]

อ่านต่อ