ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พช.บางแก้ว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉา [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

กลุ่ม OTOP เคยเครื่องแม่กานดา กลุ่มปลาสวรรค์ บุซรอ และขนมโรตีกรอบ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง อบรมกิจกรรมเชฟเมืองสร้างเชฟบ้าน(พัทลุง)

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

กลุ่ม OTOP เคยเครื่องแม่กานดา ม.๑ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพัทลุง

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ