พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวปอ หมูที่ 11 ตำบลนาปะขอ

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวปอ หมูที่ 11 ตำบลนาปะขอ”
>>>วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวปอ หมูที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล นายพยูน สัตตะพันธ์
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 9 times, 1 visits today)