พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลังสถานีรถไฟ หมูที่ 1 ตำบลโคกสัก

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลังสถานีรถไฟ หมูที่ 1 ตำบลโคกสัก”
>>>วันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลังสถานีรถไฟ หมูที่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ แปลง โคก หนอง นา โมเดล นางกานดา เกตุแก้ว
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)