พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสั

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
>>>วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านเป้าหมายขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดขยายผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน และสามารถขยายผลการพัฒนาไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 4 times, 1 visits today)