ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลโคกสัก

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ตำบลโคกสัก”
>>>วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว โดยมีตัวแทนผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ การบันทึกประมวลผลข้อมูลฯ และการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 2 times, 1 visits today)