โคก หนอง นา เพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง#ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียง โคก หนอง นา โมเดล (นายมนตรี หนูอ่อน)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียง โคก หนอง นา โมเดล
ความเชื่อมั่นและศรัทธาแห่งศาตร์พระราชา สู่ชีวิตพอเพียงที่เพียงพอในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บนเนื้อที่ 1 ไร่ ของนายมนตรี หนูอ่อน ผู้ช่วยผู้ใหญ้บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

https://youtu.be/Q5PDwx9Nyr4

(Visited 49 times, 1 visits today)