ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📣📣”พช.บางแก้ว ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายสิบเอกธรรมจักร สุดไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอบางแก้วติดตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ อำเภอบางแก้ว โดยมี กองทุนโครงการ กข.คจ. บ้านสังเขย่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ และ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทวดทวง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กองทุนชุมชนเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดีเด่นและสามารถสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุน
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 8 times, 1 visits today)