สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ แก่แปลงโคก หนอง นา โมเดล

“พช.บางแก้ว ลงพื้นที่สนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ แก่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ”
วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น.นายศิษฐ์วิทย์ สันติเจริญโรจน์ พัฒนาการอำเภอบางแก้ว มอบหมาย นางกาญจนา สุขสว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวกมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ลงพื้นที่สนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ แก่แปลงโคก หนอง นา โมเดล ม.๕,ม.๑๑ ต.นาปะขอ/ม.๑,ม.๓,ม.๔, ม.๘ ต.โคกสัก/ม.๕ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑…….

(Visited 48 times, 1 visits today)