ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP

“พช.บางแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP”
วันที่อาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางกาญจนา สุขสว่าง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวกมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาณการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนเครื่องแกงบ้านนาปะขอ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านนาปะขอ ม.๔ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑…….

(Visited 22 times, 1 visits today)