จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

“พช.บางแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลโคกสัก ”
วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลโคกสัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน องค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) กพสต. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว ชั้น 2
โดยมีนายสุกรี ศรีใส ข้าราชการบำนาญ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบล และการนำข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค.) และข้อมูลอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.บางแก้ว:ภาพ/ข่าว

(Visited 24 times, 1 visits today)