“พช.บางแก้ว ร่วมประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง “

📷📷 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 📷📷 “พช.บาง [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการจัดงาน ขับเคลื่อนโครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 >>>พ [...]

อ่านต่อ