“พช.บางแก้ว ประชุมกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลท่ามะเดื่อ”

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว เป็นประธานฯ ในการประชุมกิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 โดยมีเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ตำบลท่ามะเดื่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ละ 5 คน รวม 30 คน เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

(Visited 42 times, 1 visits today)