“พช.พัทลุง คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมี นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ลงพื้นที่ ณ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งอำเภอบางแก้วส่งคัดเลือก ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับอำเภอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
2. สำนักงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบลท่ามะเดื่อ
3. กลุ่มอาชีพดีเด่น กลุ่มสตรีบ้านทุ่งรวงทอง เลี้ยงปลาดุกเพื่อแปรรูปปลาดุกร้า ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ คณะกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอและลงพื้นที่ไปยังตำบลเพื่อเยี่ยมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ และกลุ่มอาขีพดีเด่นในพื้นที่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
(Visited 32 times, 1 visits today)