“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563″

??พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน??
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563″
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เพื่อดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัด พื้นที่เป้าหมาย บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว ตามกิจกรรมดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
3. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง (นางสุพัตฒรา อินทเสโน) ม.4 ต.นาปะขอ
โดยมีนายทวี เสนแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ กล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการฯ จากนั้นมีการนำเสนอแต่ละกิจกรรม และนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมจุดเรียนรู้ ต่าง ๆ
พช.บางแก้ว
(Visited 27 times, 1 visits today)