“พช.พัทลุง คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคน [...]

อ่านต่อ

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563″

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน “คณะกรรมการพิจ [...]

อ่านต่อ