@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน@✍️ สพอ.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

✍️วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็ต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ภาคีการพัฒนา และครัวเรือนเป้าหมาย รวม 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกันในการกำหนดการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น สู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษษดูงาน และสร้างความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการออม
ข่าวโดย…สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว

(Visited 50 times, 1 visits today)