โครงสร้างบุคคลากร

นางนุสรา ธรรมฤาชุ

พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง

นางพัชรินทร์ อ่องบางน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบเทศบาลเมืองบางคูรัด เทศบาลเมืองพิมลราช

นางสาวกนกพร สุทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ตำบลบางรักใหญ่

นางสาวภัทราวรรณ สุขยอด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลลำโพ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

นางสาวอุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตำบลละหาร

(Visited 671 times, 1 visits today)