เข้าพูดคุยและกำหนดแผนการจัดเวทีรับรอง ข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ในพื้นที่

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ เข้าพูดคุยและกำหนดแผนการจัดเวทีรับรองข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ในพื้นที่กับผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Session Call ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ชั้น 3 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 3 times, 1 visits today)