ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ณ วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านเกาะแก้ว ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 8 times, 1 visits today)