ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพัชรินทร์ สมหอม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางบ่อ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565" Change For Good