สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๐๘๑-๘๒๑๙๔๖๒

นายมิตรชัย ศรีผ่าน

พัฒนาการอำเภอบางบาล กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย

"รู้เท่าทัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"