ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศรับสมัครโครงการประกาศรับสมัครบุคลคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล รอบเพิ่มเติม (เพื่อจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ จ.ขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มท.0210.5/ว. 3295

ดาวน์โหลด

แนวทางการรับสมัครลงทะเบียนผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ OTOP

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม สพอ.บ้านฝาง ครั้งที่ 2/2564

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม สพอ.บ้านฝาง ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

กิจกรรมประกวดร้องเพลง “OTOP ลูกทุ่งเสียงทอง” ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook

ดาวน์โหลด