อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

อำเภอบ้านดุงแยกออกจากอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านดุง ปี พ.ศ. 2502 ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านดุง ปี พ.ศ. 2506 แบ่งเขตพื้นที่เป็น 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น เมื่อปลายสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีกลุ่มราษฎรหลายเผ่า อาทิ เผ่าไทอีสานจากจังหวัดนครราชสีมา เผ่าลาวเวียงจันทน์จากลาว มาตั้งหลักฐานอยู่ที่หมู่บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น เผ่าภูไทมาตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ เผ่าพวนมาตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น และเผ่าลาวข่ามาตั้งหลักฐานอยู่ที่บ้านนามั่ง ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยราษฎรเผ่าไทอีสานนี้ตั้งหลักฐานกระจายอยู่ทั่วไปในท้องที่อำเภอบ้านดุง เป็นเผ่าดั้งเดิมในท้องถิ่นนี้

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุโบราณปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ อาทิ โบสถ์ร้างวัดศรีขวัญเมือง ก่อสร้างด้วยอิฐผสมยางไม้ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดุง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร, เจดีย์ใหญ่ที่บ้านอ้อมกอ ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง ก่อด้วยอิฐหินปูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 19 กิโลเมตร และคูเมืองโบราณที่บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านดุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพนพิสัย (จังหวัดหนองคาย)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอสว่างแดนดิน (จังหวัดสกลนคร)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสว่างแดนดิน (จังหวัดสกลนคร) อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอม

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านดุงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 140 หมู่บ้าน คือ

 1. ศรีสุทโธ (Si Suttho) 12 หมู่บ้าน
 2. บ้านดุง (Ban Dung) 15 หมู่บ้าน
 3. ดงเย็น (Dong Yen) 7 หมู่บ้าน
 4. โพนสูง (Phon Sung) 12 หมู่บ้าน
 5. อ้อมกอ (Om Ko) 10 หมู่บ้าน
 6. บ้านจันทน์ (Ban Chan) 14 หมู่บ้าน
 7. บ้านชัย (Ban Chai) 9 หมู่บ้าน
 8. นาไหม (Na Mai) 13 หมู่บ้าน
 9. ถ่อนนาลับ (Thon Na Lap) 8 หมู่บ้าน
 10. วังทอง (Wang Thong) 7 หมู่บ้าน
 11. บ้านม่วง (Ban Muang) 12 หมู่บ้าน
 12. บ้านตาด (Ban Tat) 10 หมู่บ้าน
 13. นาคำ (Na Kham) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านดุง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบ้านดุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุทโธทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลบ้านดุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเย็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ้อมกอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านจันทน์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาไหมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ่อนนาลับทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคำทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ

 • วังนาคินทร์คำชะโนด
 • สถานีวิทยุเสียงอเมริกา (VOA Ban Dung) หน่วยงานสื่อสารมวลชนของสหรัฐอเมริกา เป็นสำนักงานใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • วนอุทยานอ้อมฤดี
 • วัดประสิทธิธรรม
 • ศาลหลักเมืองเจ้าปู่ศรีสุทโธ
(Visited 10,383 times, 2 visits today)