สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านดุง

จังหวัดอุดรธานี

นางบัวทอง สูงสุมาลย์

พัฒนาการอำเภอบ้านดุง

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน ให้ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการ รวมถึงภาคีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด