โครงสร้างบุคคลากร

นางกัญญา จิตงามขำ

พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย

นายชูศักดิ์ คชาธาร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังลึก,ตำบลวังน้ำขาว

นายดอกดิน คำสิงห์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลตลิ่งชัน,ตำบลวังตะคร้อ

นางสาวจีรภา มิ่งเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองหญ้าปล้อง

นางสาววิจิตรา ยาวิเลิง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลลานหอย และตำบลบ้านด่าน

(Visited 1,025 times, 1 visits today)