ประวัติความเป็นมา

          อำเภอบ้านด่านลานหอย  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งกล่าวขาดกันว่าบริเวณเนินด้านทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัย  ได้มีกองทหารตั้งด่านป้องกันการรุกรานของศัตรูที่จะเดินทัพเข้ามาโจมตีกรุงสุโขทัย  เรียกว่า"หน้าด่าน" และได้จัดหน่วยตรวจตระเวนคอยเหตุก่อนถึงหน้าด่านโดยการแฝ้วถางป่าให้เป็นลานกว้าง  เพื่อเฝ้าระวังศัตรูที่จะเข้ามารุกรานซึ่งเรียกว่า   "ลานคอย"ต่อมาได้มีประชาชนอพยพเข้ามาอย่อาศัยบประกอบกับครอบครัวทหารเพิ่มจำนวนมากขึ้น  กระทั่งขยายกลายเป็นหย่อมบ้าน  หรือหมู่บ้าน  2  แห่ง คือ  บริเวณหน้าด่านเรียกว่า     "บ้านหน้าด่าน" หนึ่งแห่ง  และบริเวณลานคอย เรียกว่า  "บ้านลานคอย"  อีกหนึ่งแห่ง  ซึ่งภายหลังได้เพี้ยนชื่อเป็น "บ้านด่าน"  และ  "บ้านลานหอย"
         ในปี  พ.ศ.  2452  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอแยกออกจากอำเภอเมืองสุโขทัยขึ้น  โดยการรวมและใช้ชื่อหมู่บ้าน "บ้านด่าน"และ "บ้านลานหอย" มารวมกันเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่านลานหอย  เริ่มแรกได้มีสถานที่ตั้งกิ่งอำเภอที่ตำบลบ้านด่าน  และต่อมาในปี  พ.ศ.  2459  ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย  มาตั้งอย่ที่หมู่ที่  1  ตำบลลานหอย  กระทั่ง
ปัจจุบัน  ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอบ้านด่านลานหอย  เป็นอำเภอบ้านด่านลานหอย  เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2506  จวบจนปัจจุบัน
          อำเภอบ้านด่านลานหอย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสุโขทัย  ห่างจากศาลากลางจังหวัด  30  กิโลเมตร  มีพื้นที่  1,108.11  ตร.กม.  หรือ  692,568.75  ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ  2  แห่ง  คือ  ป่าเขาหลวง  และป่าแม่ลำพัน-แม่มอก 
 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านด่านลานหอยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลานหอย     (Lan Hoi)     10 หมู่บ้าน  
2. บ้านด่าน     (Ban Dan)     8 หมู่บ้าน  
3. วังตะคร้อ     (Wang Takhro)     8 หมู่บ้าน  
4. วังน้ำขาว     (Wang Nam Khao)     17 หมู่บ้าน  
5. ตลิ่งชัน     (Taling Chan)     10 หมู่บ้าน  
6. หนองหญ้าปล้อง     (Nong Ya Plong)     10 หมู่บ้าน  
7. วังลึก     (Wang Luek)     8 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลลานหอย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลานหอย
  • เทศบาลตำบลตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลานหอย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลานหอย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านด่านทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะคร้อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำขาวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้องทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังลึกทั้งตำบล
(Visited 6,086 times, 3 visits today)