“พช.บ้านด่านลานหอยรวมพลังเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 “

เข้าชม 44 ครั้ง

“พช.บ้านด่านลานหอยรวมพลังเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 ”
วันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยนางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำเปลี่ยนแปลง โดย ว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 15 คน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำอช. และ สตรี. พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” โดย พ.ต.อ.กำลาภ โตทองสุข ผกก.สภ.บ้านด่านลานหอย เป็นวิทยากรบรรยาย และสร้างความรู้ ความเข้าใจและปลุกจิตวิญญาณของอาสาพัฒนาชุมชน ในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
2. การบรรยาย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติ โดยนายอำเภอบ้านด่านลานหอย
3. การมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ โดยนายอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 และนำไปเพาะ ขยายพันธุ์ ในธนาพอเพียงของแต่ละตำบล เพื่อขยายผลโดยบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ”ธนาคารพอเพียง” ตามโครงการ สุโขทัยพอเพียง ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้เกิดความมั่นคง ทางด้านอาหาร สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
4. กิจกรรมเอามื้อสามัคคีของผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ในการปลูกต้นไม้และขุดคลองไส้ไก่ โดยมีนายอำเภอบ้านด่านลานหอย พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ผกก.สภ.บ้านด่านลานหอย ผู้นำชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ด้วย
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวคือ การใช้พลังของผู้นำชุมชนเป็นกลไก สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ (CLM) หมู่ที่ 9 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 44 times, 1 visits today)