โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เข้าชม 14 ครั้ง

พช.บ้านด่านลานหอย ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยนางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
โดยมีนายประวิทย์ ธรรมกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำอช. จำนวน 15 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
1. รับชมคลิปบรรบายพิเศษบทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2. การรับชมคลิปวีดีโอบทเรียนความสำเร็จ เเละถอดบทเรียนจาก “โก่งธนูโมเดล” และจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อต่อยอดเป็น “ตลิ่งโมเดล” ในการจัดทำครัวชุมชน ธนาคารเมล็ดพันธุ์ และถนนกินได้
3. รับฟังการบรรยาย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
4. ถอดบทเรียนกิจกรรมวันแรก
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวคือ การใช้พลังของผู้นำชุมชนเป็นกลไกเป็นสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 14 times, 1 visits today)