ปฏิบัติการ Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบ

เข้าชม 19 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
โดย ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอบ้านด่านลานหอย พร้อมด้วย นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย หัวหน้าส่วนราชการ / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนันทุกตำบล /คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ รวม 140 คน
ร่วมปฏิบัติการ Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ในการปลูกพืช ปลูกผัก ตามหลัก บ้าน วัด ราชการ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมทั้งขยายผลสู่โครงการ มท. สร้างสุข (Happy Creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นฐาน 🥬🥒
ณ สำนักสงฆ์เนินศิลาศรัทธาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.การบรรยายพิเศษ จากนายอำเภอบ้านด่านลานหอย เรื่องการจัดทำสะดือน้ำ
2. Kick off กิจกรรมผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ปลูกผัก 10 ชนิด เช่น ผักบุ้ง ต้นแค คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด กะเพรา โหระพา ตะไคร้ ชะอม พริก
3.การเอามื้อสามัคคีของนักพัฒนาตันแบบฯอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยการทำเสวียนล้อมต้นไม้เพื่อนำใบไม้ที่ร่วงมาหมักเป็นปุ๋ย ช่วยลดการเผาใบไม้
4.การมอบวัสดุอุปกรณ์การสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่ครัวเรือนด้อยโอกาส จำนวน 2 ครัวเรือน ตามโครงการ มท.สร้างสุข
5. สนองนโยบาย ใส่ผ้าไทย ให้สนุก ต้องไปปลูกผัก โดยเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย
6.การถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป
(Visited 19 times, 1 visits today)