โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563

เข้าชม 22 ครั้ง

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2563 ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดฯ จำนวน 3 กิจกรรม

โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยได้พิจารณาคัดเลือกกิจกรรม ดังนี้
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการฯ อำเภอบ้านด่านลานหอย
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ตำบลบ้านด่าน
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงโคปล่อยทุ่งพันธุ์ลูกผสมบราห์มันส์ ม. 7 ตำบลบ้านด่าน

(Visited 22 times, 1 visits today)