โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 5 ครั้ง

😊🍀 สุขนี้…ที่บ้านด่านลานหอย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยนางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนิน😊🍀 สุขนี้…ที่บ้านด่านลานหอย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยนางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว” ภายใต้นโยบาย ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยพัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่ตัวแทนครัวเรือนพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกและขยายผลต่อไป
ณ บ้านไร่เต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรม “ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว” ภายใต้นโยบาย ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยพัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ให้แก่ตัวแทนครัวเรือนพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกและขยายผลต่อไป
ณ บ้านไร่เต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

(Visited 5 times, 1 visits today)