กิจกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562

เข้าชม 41 ครั้ง

??4.0พช.บ้านด่านลานหอย

เรียน ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562
โดยกลุ่มเป้าหมายได้ตอบคำถามและนำเสนอข้อมูลสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ใน 5 ประเภท ได้แก่
1) ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น
2) ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น
3) อปท.ดีเด่น ด้านการสนับสนุนการจัดเก็บ และการนำข้อมูล จปฐ.ไปใช้ประโยชน์
4) พัฒนากรดีเด่น ด้านการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่น ด้านการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุม อบต.ลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 41 times, 1 visits today)