ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิภาดา คำแผน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่านลานหอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน