ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกัญญา จิตงามขำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน