ข่าวประชาสัมพันธ์

นางศิริมา จันทร์ชัย

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบ้านด่าน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน