ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพย์วิภา สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบ้านด่าน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน