ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นายพิสิษฐ สิริสวัสดิน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (ThaiPeople Map and Analytics Platform :TPMAP) ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย

  วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒน [...]
อ่านเพิ่มเติม