จัดเวทีนำเสนอผล การจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค.) ประจำปี 2564 ตำบลหนองซ้ำซาก

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางศิริรัตน์ สมจิตรักษากูล พัฒนาก [...]
อ่านเพิ่มเติม

แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวก้อนเชื้อเห็ดฟาง เพื่อให้คนในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยตนเอง ณ ศุนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 7 กันยายน 2564 นางสาวสุวรรณา อินตันพัฒนาการอำเภอ [...]
อ่านเพิ่มเติม