แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวก้อนเชื้อเห็ดฟาง เพื่อให้คนในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยตนเอง ณ ศุนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยนายปวันวิทย์ แสงโสภิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธณัชชา พัฒนสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านตาลดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอิรุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนาสรุปบทเรียนและค้นหาแนวทางวิธีการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพ และมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวก้อนเชื้อเห็ดฟาง เพื่อให้คนในชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยตนเอง ณ ศุนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

(Visited 12 times, 1 visits today)