ฝึกอาชีพการทำขนมดอกจอก

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 นางสาวสุวรรณา อินต้น พัฒนาการอำเภอบ้านบึงมอบหมายหมายให้ นางสาวธณัชชา พัฒนสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคลองกิ่ว และนางสาวศรีลักษณ์ เปียงอุดร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินงานโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม:สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยปราชญ์ชุมชนบรรยายให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายต้องการฝึก่อบรม แนวโน้มความสำเร็จจากการประกอบอาชีพโอกาสทางการตลาดและการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้การประกอบอาชีพดังกล่าวประสบความสำเร็จ เกิดรายได้และยั่งยืน และฝึกอาชีพการทำขนมดอกจอก ณ ศาลาประชาคม บ้านหัวกุญแจ หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

(Visited 7 times, 1 visits today)