ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึงเป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอบ้านบึง ครั้งที่ 4/2564″โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทกลุ่มองค์กร เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและจะส่งรายละเอียดโครงการให้ทางจังหวัดพิจารณาต่อไป

(Visited 3 times, 1 visits today)