“สตรี” คือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

นางสาวสุวรรณา อินต้นพัฒนาการจำเภอบ้านบึงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านวังนำดำ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอนแดง ได้ร่วมลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุนในโครงการสตรียุคใหม่เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึงในโครงการสตรียุคใหม่ เสริมสร้างความมั่นคงโดยการทำสัญญาในครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจะนำเงินไปใช้ในการฝึกอาชี้พ ให้กับสมาชิกกองทุกพัฒนาสตรีในชุมชนเป็นการสร้างโอกาสให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 7 times, 1 visits today)