“สตรี” คือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวสุวรรณา อินตัน

พัฒนาการอำเภอบ้านบึงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกิ่วได้ร่วมลงนามในสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน ในโครงการสืบสานลายผ้าพระราชทาน”ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านบึงโดยการทำสัญญาในครั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจะนำเงินไปใช้ในการฝึกอาชีพ ให้กับสมาชิกกองทุกพัฒนาสตรีในชุมชนเป็นการสร้างโอกาสให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 5 times, 1 visits today)