กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลหนองซำซาก

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอบ้านบึงมอบหมายให้นางสาวธณัชชา พัฒนสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและบัณฑิตอาสาต้นแบบ (EEC] ดำเนินโครงการจัดทำและประสานแผนตำบลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตำบลหนองซ้ำซากร่วมกับ กบต. ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนา ณ เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านนึง จังหวัดชลบุรี

(Visited 6 times, 1 visits today)